Get Adobe Flash player
Ulti Clocks contentนายธานี  ชั้นบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติการเยี่ยมชม
255320
วันนี้วันนี้8
เดือนนี้เดือนนี้697
ทั้งหมดทั้งหมด255320
54.147.244.185
Home คำขวัญ ปรัชญา

เป้าหมาย คำขวัญ ปรัชญา คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

เป้าหมาย

 

โรเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เป็นคนดี  มีวินัย  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

 คำขวัญ

     สุขภาพสมบูรณ์          เพิ่มพูนความรู้

      เชิดชูคุณธรรม               มุ่งนำสิ่งแวดล้อม


 

 ปรัชญาโรงเรียน 

 นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

 

คุณลักษะอันพึงประสงค์ 

 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษ์ตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5.  อยู่อย่างพอเพียง

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  รักความเป็นไทย

8.  มัจิตสามธารณะ